En el formulari de sol·licitud d'alta al servei Bústia Ètica -modul e-TRAM, és necessari designar una "persona responsable del servei", que serà la "persona interlocutora principal amb el consorci AOC per a tot allò relacionat amb aquest servei".

Aquesta persona és la que rebrà l'email d'alta de l'entorn de proves i de l'entorn real del servei. Aquesta persona designada a l'alta és la primera persona administradora de l'entorn real. Amb aquest rol no veurà els casos.

Un cop feta l'alta, podeu fer els canvis que considereu i podeu fer lliurement a totes les persones que considereu com persona administradora, receptora o el que sigui adient. Cada perfil o rol assignat a una persona, caldrà d'una combinació de usuari + contrasenya. Per tant, una persona pot disposar a la mateixa adreça d'email d'un o diversos usuaris i rols.